Knihovna
Kalendář

KNIHOVNICTVÍ

Informace pro knihovny portál na webu Národní knihovny ČR

skip-cr.cz web Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

kurzy.knihovna.cz přehled e-learningových kurzů pro knihovníky

Terminologická databáze knihovnictví a informační vědy


Publikace:

Příručka pro knihovníky veřejných knihoven

Knihovny současnosti 2015 (sborník SDRUK 2015)

Fabián, Ondřej – Elektronické informační zdroje

Ochrana osobních údajů – příručka pro knihovny


Oborové časopisy

Čtenář – měsíčník pro knihovny, vydává SVVK v Kladně (archív je v rubrice Články)

Časopis Duha – čtvrtletník, vydává Moravská zemská knihovna v Brně

Ikaros – elektronický časopis o informační společnosti

Problematika muzejních a specializovaných knihoven

Běhalová, Štěpánka – Knihovny muzeí a galerií přehledový článek v časopise DUHA (MZK) 2013/1

Šedo, Ila – Muzejní knihovny v současnosti

Malovec , M.- Esperantské knihovny – časopis DUHA (MZK) 2016/3/45–46

MUZEJNICTVÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKA

Web Asociace muzeí a galerií ČR (dění v oboru, aktuality, projekty, adresář, muzejní legislativa)

emuzeum.cz informační portál pro oblast muzejnictví

Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR

Vademecum muzeologie internetová příručka

Žalman, Jiří a kol. – Příručka muzejníkova I

Škola muzejní pedagogiky (sedm sborníků pro muzea a galerie)

Perspektivy muzejní edukace V04.pdf sborník z konference (2016)

Metodické doporučení Ministerstva kultury ČR pro dobrovolnictví v kultuře a umění

PROBLEMATIKA DIGITALIZACE

Digitalizace a tvorba elektronických knih v knihovnách prezentace JVK

Co Je OCR přehledné informace o optickém rozponávání textu

Standardy digitalizace

Elektronické knihy prezentace ze semináře

Elektronické knihy v českých knihovnách přehledová publikace

Jak správně skenovat

Skenování ve fotografii s tabulkami a parametry

Knihovny, muzea a archívy v digitálním světě prezentace z přednášek z 18. konference v r. 2017


Výběr oborové literatury v esperantu

Arkivoj kaj bibliotekoj – kiel protekti kaj konservi nian heredaĵon (Archívy a knihovn\ – jak chránit a uchovávat naše dědictví. Sborník přednášek z konference KAEST 2014. Partizánske: ESPERO, 2015. 150 p. ISBN 978–80–89366–36–1. -Odkazy na videozáznamy z přednášek

Planlingvaj bibliotekoj kaj novaj teknologioj (Knihovny plánových jazyků a nové technologie). Sborník z knihovnického kolokvia (v esperantu). Vídeň 2007.

Planschprachliche Archive und Bibliotheken (Archívy a knihovny plánových jazyků). Sborník z konference Společnosti pro interlingvistiku. Berlín 2007.

Blanke, Detlev – Interlingvistiko kaj esperantologio: vojoj al la faka literaturo (Interlingvistika a esperantologie: cesty k odborné literatuře) – bibliografické oborové kompendium. Rotterdam 2003.

Internetový knihovnický terminář esperantsko-anglicko-španělský

Roland Rotsaert – Přehled esperantských knihoven ve světě (stav k 27.1.2014)

O klasifikaci esperantských knihoven na webu Knihovny Hyppolita Séberta v Paříži

Další zdroje se nacházejí na této stránce.